PRZEMYSŁOWE POWŁOKI ANTYGRAFFITI

Regulamin sprzedaży towarów przez „PHSC CHEMICALS” Sp. z o.o.

Wstęp

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki sprzedaży towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, prowadzonej przez Sprzedawcę: PHSC Chemicals spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS 0000623544.

2. Dane Sprzedawcy:

1) adres biura Sprzedawcy: przy ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań,
2) numer telefonu, adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:
telefony: +48 601 77 88 22,
e-mail: biuro@phsc.pl

3. Sprzedawca przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych Sprzedawca podaje, że jest Administratorem danych osobowych Kupujących.

4. Na stronie internetowej Sprzedawcy – www.phsc.pl - dostępne są informacje na temat Sprzedawcy, danych kontaktowych, informacje na temat sprzedawanych towarów, ich wykorzystania, polityki ochrony danych osobowych (RODO), i inne informacje praktyczne, w tym zdjęcia poglądowe przykładowego użycia towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę. Żadna z tych informacji, włącznie z informacją na temat towarów oferowanych przez Sprzedawcę, nie stanowi oferty w rozumieniu art. art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego (Kc).

 

[Definicje]

5. Pozostałe definicje użyte w Regulaminie:Kupujący – nabywca towarów Sprzedawcy,

  1. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną nabywający towary Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  2. Przedsiębiorca – Kupujący nabywający towary Sprzedawcy w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą (także działalnością rolniczą) lub zawodową,

  3. Towar (Towary) – rzecz ruchoma (rzeczy ruchome) oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę

  4. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 i n. Kodeksu cywilnego (Kc), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym,

  5. Sklep – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę.

  6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, skierowane za pomocą adresu mailowego - biuro@phsc.pl zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, potwierdzone przez Sprzedającego.

 

[Postanowienia ogólne]

6. Sprzedawca oferuje do sprzedaży preparaty do usuwania graffiti, powłoki ochronne, środki do czyszczenia elewacji, preparaty przeznaczone do hydrofobizacji i inne środki zabezpieczające powierzchnie (Towary). Karty techniczne produktów znajdują się na stronie internetowej sprzedawcy (phsc.pl), a Kupujący dokonując zamówienia jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z parametrami technicznymi oraz przeznaczeniem nabywanego produktu określonym w karcie technicznej.

 

[Cena]

7. Ceny Towarów podawane przez Sprzedawcę są cenami netto (bez podatku VAT), są wyrażone w złotych polskich. Ceny te obowiązują do czasu ich zmiany przez Sprzedawcę albo do czasu wyczerpania zapasów magazynowych danego Towaru.

 

[Zwrot, wymiana Towaru]

8. Sprzedawca nie dopuszcza zwrotu zakupionych Towarów ani ich wymiany na inny egzemplarz Towaru (inne Towary) w innych sytuacjach, niż wynikające z uwzględnienia reklamacji Konsumenta i zgłoszonego przez Konsumenta żądania zwrotu lub wymiany Towaru z wadą fizyczną, na zasadach wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach polskiego prawa i w niniejszym Regulaminie.

 

[Zawarcie Umowy]

9. Do zawarcia Umowy dochodzi w drodze złożenia Zamówienia przez Klienta na adres mailowy biuro@phsc.pl , a następnie w wyniku mailowego potwierdzenia indywidualnego Zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku prowadzenia przez Strony dalszych negocjacji warunków zakupu, do zawarcia umowy dochodzi w wyniku ustalenia wszystkich kluczowych elementów umowy, w szczególności ceny, miejsca dostawy, terminu dostawy oraz wolumenu zamówienia.

10. W wypadku gdy podane przez Kupującego dane są niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

11. Termin płatności zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy stronami i wskazany na fakturze VAT. Kupujący odbierając fakturę VAT akceptuje wskazany na nim termin płatności.

12. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest faktura VAT wydawana Kupującemu przy odbiorze wybranego przez Kupującego Towaru lub wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania i doręczania faktur w formie elektronicznej.

13. Odbierając fakturę VAT za zakupiony Towar Kupujący potwierdza jednocześnie, że przed zakupem zapoznał się z kartą informacyjną Towaru i warunkami rękojmi.

 

[Zwłoka z odbiorem Towaru, umowne prawo Sprzedającego odstąpienia od Umowy]

14. Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli Kupujący nie odebrał zakupionego Towaru, bez wyznaczenia dodatkowego terminu. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do zwrotu wszelkich poniesionych przez Sprzedawcę kosztów, w szczególności kosztów transportu.

 

[Wydanie Towaru – dostarczenie Towaru pod wskazany adres]

15. Kupujący wskazuje Sprzedawcy adres do dostarczenia zakupionego Towaru. Towar dostarczany jest przez wybranego przez Sprzedawcę lub Kupującego przewoźnika (firma kurierska, Poczta Polska).

16. Transport towaru poza teren Unii Europejskiej jest możliwy po indywidualnym uzgodnieniu ze sprzedawcą.

17. Koszty transportu obciążają w całości Kupującego, z zastrzeżeniem indywidualnych ustaleń z Kupującym.

 

[Koszt dostarczenia Towaru pod wskazany adres]

18. Koszty transportu są uiszczane przez Kupującego na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym. Wskazany, przy potwierdzeniu Zamówienia termin dostarczenia Towaru przy pomocy przewoźnika jest terminem orientacyjnym – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego niedotrzymanie przez przewoźnika.

 

[Przeszkody w dostarczeniu Towaru]

19. Kupujący niezwłocznie informuje Sprzedawcę o przeszkodach ze strony Kupującego w dostarczeniu Towaru w planowanym terminie, jak również o niedostarczeniu Towaru w takim terminie.

20. W miarę możliwości Sprzedawca uprzedza Kupującego w uzgodniony z Kupującym sposób o przeszkodach w dostarczeniu Towaru w planowanym terminie, podając nowy termin.

 

[Obowiązek zbadania Towaru przy dostarczeniu pod wskazany adres]

21. Kupujący jest zobowiązany zgłosić przewoźnikowi przy dostarczeniu Towaru ewentualne uszkodzenia opakowania lub przesyłki, niekompletność Towaru lub niezgodności Towaru z dokonanym zamówieniem. W przypadku braku takiego zgłoszenia przewoźnikowi, domniemywa się, że Towar został dostarczony Kupującemu w stanie zgodnym z Umową i Kupujący traci prawo do zgłaszania roszczeń w tym zakresie.

 

[Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy z powodu zwłoki w dostarczeniu Towaru pod wskazany adres]

22. Kupujący może odstąpić od Umowy, jeżeli pomimo wezwania do dostarczenia Towaru w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni, Sprzedawca Towaru tego nie dostarczy Kupującemu, a w wezwaniu Kupujący uprzedził o zamiarze odstąpienia od Umowy w razie niedotrzymania tego dodatkowego terminu. Wezwanie może zostać przesłane także e-mailem na podany adres poczty elektronicznej biuro@phsc.pl. Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn opisanych powyżej wygasa w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Sprzedawcy przez Kupującego do dostarczenia Towaru pod wskazany adres.

 

[Forma oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy]

23. Odstąpienie Kupującego od Umowy wymaga pisemnego oświadczenia przesłanego na właściwy adres pocztowy Sprzedawcy.

 

[Chwila przejścia na Kupującego korzyści, ciężarów i ryzyk związanych z zakupionym Towarem oraz chwila przejścia prawa własności]

24. Z chwilą wydania Towaru Przewoźnikowi (profesjonaliście) przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z zakupionym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

25. Kupujący nabywa prawo własności Towaru z chwilą zapłaty całości ceny.

 

[Rękojmia za wady fizyczne Towaru]

26. Kupującemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne Towaru które to wady ujawniły się po wydaniu Towaru Kupującemu i w czasie obowiązywania rękojmi, a nie są spowodowane (przykładowo): niewłaściwym korzystaniem z Towaru, na skutek użycia niewłaściwych technik wykorzystania Towaru, a także nie powstały wskutek naturalnego zużycia Towaru w wyniku korzystania z tego Towaru (po jego otwarciu)

 

[Termin zgłoszenia roszczeń z rękojmi za wady fizyczne Towaru]

27. Konsument ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o wadzie objętej rękojmią niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 (jednego) roku od jej stwierdzenia. Kupujący będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest do zgłoszenia wady niezwłocznie po jej stwierdzeniu tj. w terminie 3 dni roboczych od dnia jej stwierdzenia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. W zawiadomieniu należy wskazać nr faktury VAT bądź paragonu (rachunku) potwierdzającego datę zakupu Towaru, datę wydania Towaru, rodzaj stwierdzonej wady, w miarę możliwości dołączyć zdjęcia wady, jak również opisać okoliczności i czas stwierdzenia wady, a także określić oczekiwania Kupującego.

 

[Okres obowiązywania rękojmi za wady fizyczne Towaru]

28. Przysługująca Konsumentowi rękojmia za wady fizyczne Towaru wynosi 2 (dwa) lata od daty wydania Towaru (odbioru przez Kupującego, dostarczenia przez Sprzedawcę).

29. Przysługująca Przedsiębiorcy rękojmia za wady fizyczne Towaru wynosi 1 (jeden) rok od daty wydania Towaru (odbioru przez Kupującego, dostarczenia przez Sprzedawcę).

 

[Forma złożenia reklamacji]

30. Reklamacja w ramach rękojmi za wady powinna być złożona przez Kupującego na adres pocztowy, bądź właściwy adres mailowy wskazany w niniejszym regulaminie

31. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy zdjęcia reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu.

 

[Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę]

32. Sprzedawca rozpatruje reklamację i zawiadamia Kupującego o swoim stanowisku w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji.

 

[Prawo Konsumenta odstąpienia od Umowy z powodu wad fizycznych rzeczy]

33. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Kupującemu wtedy, gdy stwierdzona w ramach rękojmi wada fizyczna jest istotna z punktu widzenia funkcji Towaru. Wada istotna to wada, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z jej celem oraz czyni rzecz niezdatną do zwykłego użytku. Ocena, czy wada jest istotna musi uwzględniać okoliczności konkretnej sprawy i sposób wykorzystania danego preparatu.

 

[Odstąpienie od umowy zawartej na odległość ]

34. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

35. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy, w stanie oraz opakowaniu, w jakim został dostarczony.

36. Zwrot środków na podany przez Konsumenta rachunek bankowy nastąpi niezwłocznie w terminie 7 dni, od dnia otrzymania zakupionego towaru, po stwierdzeniu, że zwrócony towar jest we właściwym stanie, odpowiadającym stanowi w dniu sprzedaży.

37. Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość.

 

[Zmiana, uchylenie Regulaminu]

38. Sprzedawca ma prawo do zmiany lub uchylenia Regulaminu (w całości, w części) w każdym czasie.

39. O zamierzonej zmianie (uchyleniu) Regulaminu Sprzedawca powiadomi na swojej stronie internetowej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed taką zmianą (uchyleniem) Regulaminu. Zmiana (uchylenie) Regulaminu nie ma wpływu na już wykonane Umowy z Konsumentami w takim zakresie, w jakim zmiany te (uchylenie Regulaminu) jest mniej korzystne dla Konsumenta – do upływu terminu obowiązywania rękojmi za wady fizyczne sprzedanego Konsumentom Towaru.

 

[Właściwość miejscowa sądu w razie sporu z Przedsiębiorcą]

40. Spory sądowe z Przedsiębiorcami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Prawem właściwym do rozwiązywania wszelkich sporów wynikłych na tle przedmiotowego regulaminu jest prawo polskie, nadto obowiązuje jurysdykcja polskich sądów.

 

[Obowiązywanie Regulaminu]

41. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 roku.